Όροι Διαγωνισμού ‘Mrs ROSE Limited Edition 2024’

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η εταιρεία Coffee Union E.E. που εδρεύει στην Αττική, Ιεροπηγής 4, Αχαρνές (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Mrs ROSE Limited Edition 2024» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στα social media και συγκεκριμένο στη σελίδα που διατηρεί στο Instagram με ονομασία mrsrosehellas. 

Χορηγός του Διαγωνισμού είναι η ίδια η διοργανώτρια «Coffee Union E.E.», η οποία, θα παρέχει τα δώρα του Διαγωνισμού στους νικητές. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

ΟΡΟΙ

1) Δικαίωμα συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες, ούτε απαιτείται η αγορά προϊόντος. Η συμμετοχή ωστόσο προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δική τους χρέωση.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύν­σεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

2) Τρόπος συμμετοχής.

Η Διοργανώτρια καλεί τους χρήστες να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό καταχωρώντας απαντήσεις κάτω από το σχετικό Post στο Instagram και κάνοντας tag δύο φίλους. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο χρήστης να ακολουθεί τη σελίδα mrsrosehellas στο Instagram.  

Οι σωστές απαντήσεις καταχωρούνται σε βάση δεδομένων από την οποία θα αντληθούν για να γίνει η κλήρωση.  

Όλοι οι συμμετέχοντες εφόσον ακολουθήσουν σωστά όλα τα παραπάνω βήματα, απο­κτούν αυτομάτως το δικαίωμα να λάβουν μέρος σε κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού.

3) Διάρκεια Διαγωνισμού.

Η ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού είναι η 26η Ιανουαρίου 2024 και λήξης η 6η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23:59.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει την διάρκεια του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.coffeeunion.gr.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4) Δώρα του Διαγωνισμού.

3 τυχεροί θα κερδίσουν από μία δώροεπιταγή (αξίας 50 ευρώ) για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Διοργανώτριας (www.coffeeunion.gr). 

Τα δώρα ορίζονται από την Διοργανώτρια, είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

Οι δωροεπιταγές αφορούν στην αρχική αξία των προϊόντων χωρίς να μπορούν να συνυπολογιστούν κουπόνια έκπτωσης ή προσφορές που μπορεί να υπάρχουν.   

Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των δώρων, σε συνεννόηση με τον νικητή.

5) Τρόπος ανάδειξης νικητών – Κλήρωση.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν με κλήρωση τυχαίας επιλογής, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.

H επικοινωνία της διοργανώτριας με τους τυχερούς νικητές θα πραγματοποιηθεί μέσω μηνύματος και σχετικό post στο Instagram.  Οι νικητές έχουν υποχρέωση να απαντήσουν εντός των επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Μετά την προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές, τότε αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο, το οποίο προσφέρεται στον 1ο επιλαχόντα με την ίδια ακριβώς διαδικασία.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό post στην σελίδα της Coffee Union EE (mrsrosehellas)  στο Instagram.

Η αποστολή ή παραλαβή των δώρων θα γίνει σε συνεννόηση με τον νικητή και με χρέωση της Διοργανώτριας. Για την παραλαβή των δώρων απαιτείται η επίδειξη δημόσιου εγγράφου προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του νικητή.

6) Περιορισμός ευθύνης.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, μη υποβολής σχολίου μέσω διαδικτύου, ή εντός της σφαίρας ελέγχου κάθε τρίτου που μεταφέρει τα δεδομένα: α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη συμμετοχών στον Διαγωνισμό, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

7) Δηλώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) είναι άνω των 18 ετών

(β) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά τους στοιχεία.

(γ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην Διοργανώτρια για την προ­βολή του Διαγωνισμού μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (Internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

(δ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικο­ακου­στικού υλικού για τον Διαγωνισμό και τους συμμετέχοντες.

8) Αποκλεισμός συμμετεχόντων.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

(β) Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής.

(γ) Όσοι δηλώσουν οποιοδήποτε ψευδές στοιχείο.

(δ) Όσοι τυχόν χρησιμοποιήσουν αθέμιτα μέσα ή στοιχεία τρίτων για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, ψεύτικα προφίλ από τον ίδιο χρήστη κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού, για τους παραπάνω λόγους, οποιου­δή­ποτε συμμετέχοντος και σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά την παράδοση των δώρων. Οι συμμετέχοντες θα ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

9) Δημοσιότητα όρων.

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coffeeunion.gr. Κάθε συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών θα γίνεται παραδεκτά με ανακοίνωση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και δεσμεύει τους πάντες ως προς το περιεχόμενό της.

10) Προσωπικά Δεδομένα.

Η εταιρεία Coffee Union E.E. δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο πέραν των στοιχείων του νικητή τα οποία θα χρειαστούν για την ταυτοποίηση του καθώς και την αποστολή του δώρου. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Coffee Union E.Ε. ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού GDPR, όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω τηλέφωνα ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr .

11) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12) Αποδοχή των Όρων.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.